Leasingavtal

Här finner du leasingavtalet mellan Easy KB och Lutfi Kolgjini AB. Avtalen ser likadana ut för samtliga hästar. Avtalet signeras och träder i kraft för respektive häst när samtliga andelar i hästen är bokade.

LEASINGKONTRAKT

avseende travhästen Bold Face 19-3028

Datum 2021-01-01

Ägare/Leasegivare:    Lutfi Kolgjini AB, 556393-5013

Brukare/Leasetagare  Easy KB, 916616-7271         

Ägaren uthyr stoet till EASY på nedan angivna villkor.

 

 1. HYRESTID
  Hyrestiden är från och med 2021-01-01 till och med 2023-12-30 (ordinarie hyrestid). Dock kan såväl förlängning som förkortning av hyrestiden ske; se p.9 och p.10 nedan.

 

 1. HYRA
  Lutfi Kolgjini AB skall fakturera Easy KB en hyresavgift på 50 000 kr jämte 25% mervärdesskatt vi uppläggets start.

Lutfi Kolgjini AB fakturerar en hyresavgift/leasingavgift på 7 500 kr per månad jämte 25 % mervärdeskatt.   

 

 1. LEVERANS
  Hästen levereras hos nedan angiven tränare senast 2021-01-01 genom ägarens försorg.

 

 1. HÄSTENS SKICK
  Hästen skall veterinärbesiktigas hos tränaren på EASYs bekostnad inom en månad från leveransen, och om EASY därvid godkänner hästen – eller avstår från veterinärbesiktning - kan därefter inga krav på hävning av detta avtal eller på jämkning av hyran ställas på ägaren i anledning av fel (även dolda fel) på hästen.

 

 1. TRÄNARE, OMVÅRDNAD mm
  Under hyrestiden skall hästen tränas och tävlas av travtränaren Adrian Kolgjini, Jägersro. Delägare som köper andel i Bold Face enligt detta leasingavtal är medvetna om att under hyrestiden 2021-01-01 – 2023-12-30 skall Bold Face tränas av Adrian Kolgjini. Tränaren skall av ägaren instrueras att ej tillföra hästen anabola steroider eller andra hormonpreparat, samt att ej besluta om större veterinära ingrepp på hästen (in operation av p-piller, sen klyvning mm) förrän ägaren givit sitt tillstånd därtill. All veterinärvård som Easy KB godkänner under hyrestiden, skall bekostas av Easy KB. Vill Easy KB inte bekosta viss vård skall ägaren besluta om denne vill bekosta vården, eller om hästen skall återlämnas i förtid, utslaktas eller vad

 

 1. FÖRSÄKRING
  Tävlingsrätten för hästen kommer under hyrestiden vara försäkrad samt viss veterinärkostnad genom Easy KBs försorg och bekostnad. Utfaller denna försäkring kommer försäkringsbeloppet att utbetalas till Easy KB. Vill ägaren dessutom ha hästen försäkrad genom egen försäkring är detta en sak mellan ägarens och dennes försäkringsbolag.

 

 1. HÄSTENS NAMN
  Hästens namn får ej bytas utan ägarens skriftliga godkännande.

 

 1. BRUKARENS/LEASETAGARENS BEHÖRIGHET
  Under hyrestiden företräds hästen av Easy KB i ägarens ställe gentemot ST och andra tredje män inom och utom travsporten. Easy KB äger således uppbära prispengar och övriga inkomster, samt skall svara för hästens tränings- och tävlingskostnader. Ägaren och Easy KB skall tillsammans anmäla till ST att Easy KB är brukare/leasetagare av hästen.

 

 1. FÖRLÄNGNING AV HYRESTIDEN
  Om aktuellt, efter överenskommelse med Ägare och Easy

 

 1. FÖRKORTNING AV HYRESTIDEN
  Hyresförhållandet avbryts i förtid om
 • hästen dör eller utslaktas
 • hästen skadas så att den ej längre kan tävla, vilket skall framgå av veterinärintyg.

 

 1. ÅTERLÄMNANDE AV HÄSTEN
  När hyrestiden utgått eller hyresförhållandet avbrutits tidigare skall hästen återlämnas till ägaren snarast genom att Easy KB ombesörjer och bekostar transport till ägaren.

Så snart ägaren återfått hästen övergår allt kostnadsansvar för hästen till denne.

Vägrar ägaren att ta emot hästen när transporten kommer äger Easy KB avgöra om hästen skall sändas till omedelbar slakt eller skall inackorderas hos annan på ägarens bekostnad eller skall överlåtas utan vederlag till annan (varvid något ytterligare samtycke från ägaren ej erfordras; EASY äger i sådant fall underskriva erforderliga blanketter för ägarbyte hos ST).

 

 1. ÖVERLÅTELSEFÖRBUD BETRÄFFANDE KONTRAKTET
  Rättigheterna eller skyldigheterna enligt detta kontrakt får ej utan ägarens skriftliga medgivande överlåtas till annan.

 

UNDERSKRIFTER
2021-01-01

Ägare                   

Lutfi Kolgjini AB                                  Easy KB

 

 

/ Lutfi Kolgjini /                                    / Sören Herbertsson /

 

Här finns kontaktuppgifter till Easy KB om du har frågor kring det administrativa upplägget.